Generalversammlug Gaart an Heem Wecker

De 27.  Mäerz 2024 huet de Gaart an Heem Wecker op hier Generalversammlung invitéiert. Niewent de Membere vum Club war eise Buergermeeschter matt de Vertrieder vum Schäffen- an Gemengerot present. Wärend dem Owend goufe 5 Membere fir 25 Joer Trei zum Veräi geéiert. Fir 10 Joer Kommitee gouf Nicole Mergen a fir 25 Joer Kommitee goufe Marianne Etringer a Lea Mai honoréiert. Fir 25 Joer “Reviseur de caisse” krut Gaby Gilbertz eng Enveloppe an e puer Blimmercher No der Versammlung war ee gemittlecht Zesummesi matt engem gudde Patt an e puer Häppercher.

Unsere Partner