De Gaart Heem Biereng hëlt Abschid vun hirer Sekretärin

An der Generaversammlung, den 31. Januar 2024 huet dMadame Jacqueline Schiltz-Fellens hire Posten als Sekretärin ofginn. Mir soen hir vu ganzem Häerze villmools Merci fir hiert 35 Joer laangt Engagement am Bierenger Gaart an Heem, sief et fir all déi administrativ Aarbechten déi se geleescht huet, wéi och hiert fläissegt Hëllefen um Buergbrennen an um Bierenger Maart 

Unsere Partner