image calendrier 2024-02-27
image horloge 19:30
image marqueur Kultursall (um Campus vun der Schoul) Steesel

Regionalversammlung vum Zentrum an Norden am Fréijoer 2024

Den Zentralcomité an d‘ Regionalkommissiounen invitéieren d’ Komiteeë vun de Sektioune Gaart an Heem op d’Fréijoersdelegéierteversammlungen.

 

Regionalen Zentrum an Norden

Dënstes, de 27. Februar 2024 um 19:30 Auer

Am Kultursall (um Campus vun der Schoul)

Rue des Vergers

L-7339 Steinsel

Aus organisatoresche Grënn, wäre mir Iech dankbar, wann d’ Sektioune sech am Sekretariat vun der Ligue géifen un- oder ofmellen.

Unsere Partner