image calendrier 2024-03-02
image horloge 15:00
image marqueur Gemengesall Bech

Regionalversammlung vum Osten am Fréijoer 2024

Den Zentralcomité an d‘ Regionalkommissiounen invitéieren d’ Komiteeë vun de Sektioune Gaart an Heem op d’Fréijoersdelegéierteversammlungen.

 

Regional Osten

Samschdes, den 2. März 2024 um 15 Auer

Am Gemengesall (vis-à-vis vun der Kierch)

1, Enneschtgaass

L-6230 Bech

Aus organisatoresche Grënn, wäre mir Iech dankbar, wann d’ Sektioune sech am Sekretariat vun der Ligue géifen un- oder ofmellen.

Unsere Partner