image calendrier 2024-03-09
image horloge 9:30
image marqueur Cité Jard. Gasperich

Bamschnëttkuer Sektioun Gasperich

D’Sektioun Gasperich organiséiert den 9.03.2024 e Bamschnëttkuer deen um 9:30 an der Cité Jardinière zu Gasperich an Zesummenarbëcht mam Här Remy Bintener ofgehalen gët.
Dir kënnt Iech um Büro vun der Ligue (480 199 / gaart@ctf.lu) umellen.

Unsere Partner