Gaart an Heem Lorentzweiler – Trei Memberen

No 3 Joer Pandemie hat de Gaart an Heem Lorentzweiler asbl seng Memberen den 12. Mäerz 2023 op d’Generalversammlung invitéiert. Eng ganz Réi Membere goufe fir hir Trei zum Veräin mat Sektiouns- a Verbandsmedailen geéiert. D’Generalversammlung ass mat enger gudder „Assiette“ an engem Patt geselleg op en Enn gaangen.

Nos partenaires