image calendrier 2022-11-11

De Gaart an Heem Réiden – Invitéiert op hieren Hierken-owend

De Gaart an Heem Réiden a.s.b.l                                                                       

Invitéiert op hieren Hierken-owend den 11. November 2022

 

Am Sall Polyvalent zu Réiden ab 18 Auer

Mir hun 2 Menüen zur Auswiel :

 

1 Menü : Hierken mat Quell-Gromperen        22€

2 Menü : Ham-Teller mat Quell-Gromperen  20€

Fir Kaffi an Kuch ass gesuergt.

Dir dierft Iech op eng flott Tombola frëen.

Den Owend gett musikalesch begleed vum Orchester Solomio.

Umelde kennt der Iech bis speitstens den 5. November 2022 beim :

Raymond Schlim     23621845 ; raymond2@pt.lu

Andrée Weber          691 488 413

Mireille Müller   621 622 699 (tescht 18 an 21 Auer)

Mir frëen eis drop Iech gesond an monter begreissen ze dierfen.

Den Komitee

Nos partenaires