image calendrier 2022-11-18

Regionalversammlung Osten am Hierscht 2022

Den Zentralcomité an d‘ Regionalkommissiounen invitéieren d’ Comitéen vun de Sektioune Gaart an Heem op d’Delegéiertenversammlung mat Verdeelung vun den Täschebicher a Memberskaarten 2023.

um 18 Auer

am Centre Culturel

2 rue de Roodt-Syre

L-6950 Olingen

Aus organisatoreschen Grënn, wäre mir Iech dankbar, wann
d’ Sektiounen sech am Sekretariat vun der Ligue geifen un- oder ofmellen.

Nos partenaires