Regionalversammlung Süden am Hierscht 2022

Den Zentralcomité an d‘ Regionalkommissiounen invitéieren d’ Comitéen vun de Sektioune Gaart an Heem op d’Delegéiertenversammlung mat Verdeelung vun den Täschebicher a Memberskaarten 2023.

um 15 Auer

Centre de loisirs

Grouswiss

L-4875 Lamadelaine

Aus organisatoreschen Grënn, wäre mir Iech dankbar, wann
d’ Sektiounen sech am Sekretariat vun der Ligue geifen un- oder ofmellen.

Regionalversammlung Norden am Hierscht 2022

Den Zentralcomité an d‘ Regionalkommissiounen invitéieren d’ Comitéen vun de Sektioune Gaart an Heem op d’Delegéiertenversammlung mat Verdeelung vun den Täschebicher a Memberskaarten 2023.

um 15 Auer

am Hall Polyvalent

Place Bian Grand-rue (bei der Kiirch)

L-8510 Réiden

Aus organisatoreschen Grënn, wäre mir Iech dankbar, wann
d’ Sektiounen sech am Sekretariat vun der Ligue geifen un- oder ofmellen.

Regionalversammlung Osten am Hierscht 2022

Den Zentralcomité an d‘ Regionalkommissiounen invitéieren d’ Comitéen vun de Sektioune Gaart an Heem op d’Delegéiertenversammlung mat Verdeelung vun den Täschebicher a Memberskaarten 2023.

um 18 Auer

am Centre Culturel

2 rue de Roodt-Syre

L-6950 Olingen

Aus organisatoreschen Grënn, wäre mir Iech dankbar, wann
d’ Sektiounen sech am Sekretariat vun der Ligue geifen un- oder ofmellen.

Regionalversammlung Zentrum am Hierscht 2022

Den Zentralcomité an d‘ Regionalkommissiounen invitéieren d’ Comitéen vun de Sektioune Gaart an Heem op d’Delegéiertenversammlung mat Verdeelung vun den Täschebicher a Memberskaarten 2023.

um 15 Auer

am Centre Culturel

26B, rue de Rochefort

L-2431 Luxembourg

Aus organisatoreschen Grënn, wäre mir Iech dankbar, wann
d’ Sektiounen sech am Sekretariat vun der Ligue geifen un- oder ofmellen.

Unsere Partner