Wort der Präsidentin

Publiziert vor 1 Monat

Leschte Sonndeg an der Rousestad Mondorf
Léif Klenggäertner alleguer,

Obwuel et de ganzen Dag gereent huet, hate mer d’Sonn an der Kongresshal ënner de Persoune vun der Rousekinnigin Céline an der Blummekinnigin Claire. Ma och vill Politiker a Partner- a Frëndesorganisatiounen waren do, ons Gremien waren all vertrueden, a schliisslech haten och vill Delegéierten de Wee op Mondorf fonnt, genuch datt mer beschlossfäheg waren. Schliisslech housch et, eng Rei Decisiounen ze huelen an e puer waren der sécher och gespaant op de Virtrag vun onsem Festriedner Romain Poulles, den iwwer de Konzept vun onsem „neien Heem“ geschwat huet. Mir hate souguer Besuch aus dem Ausland, den President vun der internationaler Klenggäertnerfederatioun hat sech ugemellt, dat war och eng Première, op mannst an de leschte Joren, also säit menger Zäit.

D’Organisatioun vun dësem éischten „vollstännegem“ Kongress nom Covid war virbildlech, d’Gemeng an d̓Sektioun Mondorf zesumme mat onsem Büro haten sech druginn, an alles ass reiwungslos iwwer d’Bün gaangen. Alle Bedeelegten vun hei nach eemol en decke Merci !

Dir fannt de ganze Bericht hei an dësem Blietchen, an ech well onser Journalistin Dr. Christina Kohl Merci soen, datt si en esou schnell geschriwwen huet, obwuel et quasi hiren 1. Kontakt mat ons Klenggäertner war.

Mir si jiddefalls rëm komplett, e puer nei Gesichter sinn an de Comité bäikomm, an domat si mer prett, fir all déi Challengen unzegoen, déi virun ons leien, d’„neit Heem“, d’LUGA, ons Ëffentlechkeetsaarbecht wëlle mer verbesseren, an rëm méi de Kontakt mat onse Sektiounen sichen. Mir hunn och 2-3 Gaardeprojétën an der Pipeline, net ze vergiessen eng Hellewull Formatiounen, déi mer Iech ubidden.

Ech hoffen, et wäert ons nächst Joer geléngen, grad sou e flotte Kongress bei ons an der Stad ze kréien, well dee si mer Iech nach schëlleg, säit dee vun 2020 an d’Waasser gefall war.

Dëst Heft ass awer och dat, an dem mer rëm un ons Kleng- a gréisser Gäertner appelléieren, sech ze mëllen fir den Dag vun der „oppener Gaardepäertchen“. Mir freeën ons schonn op de 25. Juni, a mir versichen, souvill wéi méiglech vun de Gäert ze besichen, fir e puer Fotoen ze maachen, a fir e puer Iddien mat op de Wee ze huelen.

Sou, haut ass Méindeg, den 3. Abrëll, deen éischte richteg schéine Fréijoersdag, a mech zitt et lo a mäin eegene Gaart, well nächste Weekend ass Ouschteren, an do soll alles picobello sinn. Ons Saison geet rëm un, dofir alles eraus an d’frëschLoft, a vill Spaass an Erfolleg mat ärem Gréngs!

Schéin Ouschterdeeg fir all ons Memberen a Lieser,

Dr. Martine Mergen
Presidentin vun der Ligue CTF

Unsere Partner