Enfin de nouveau des fêtes!

Publié il y a 2 ans

Et gëtt e wonnerschéinen Hierscht,
ma ech mengen, och e kale Wanter!

Léif Frënn a Membere vum Gaart an Heem,
Mir hu lo sou wäit alles an der Rei am Gaart, ma et fale wuel nach e puer Blieder, ier mer d’Gaardegeschir definitiv apake kënnen. Den Hierscht weist sech wéi all Joer an deene schéinste Faarwen, an e wäert do baussen dëtt Joer just nach vun der Chrëschtdekoratioun ofgeléist ginn.

Zäit deemno, fir mat onsen anere Flichten an Aarbechten, déi mer dobanne maachen, unzerappen. D’Regionaldelegéiertenversammlunge sti virun der Dir. Mir hoffen, all Sektioune kënnen do ze begréissen, a wëlle schonn elo deene véier Sektioune Merci soen, déi sech bereet erkläert hunn, d’Versammlungen ze organiséieren.

Vu datt mer a priori d’Fréijoersreunioune just dann ofhalen, wann et Motioune fir de Kongress ginn, wëlle mir drun erënneren, Är Motiounen virum lëschten Dezember an onse Büro ze schécken. Och d’Kandidature fir an de Comité sollte bis zu deem Zäitpunkt dobanne sinn. Mir hunn och nach keng Kandidatur fir de Poste vum Generalcaissier krut, also Dir hutt nach eemol eng Chance, „avis aux amateurs“, mëllt Iech!

Mir sinn houfreg, datt sou vill Sektiounen d’Formatioun iwwer de Membersprogramm besicht hunn, an datt mer en excellenten Echo haten.

Onse Projet „Neit Heem“ geet elo virun, wëll mer jo lo d’Besëtzverhältnisser vun onsem Haus zu Bouneweg gekläert hunn, jo, et huet éiweg gedauert, ma lo si mer mat der Gemeng an de Prozeduren, a mir wäerten Ufank 2023 fir de „concours d’idées“ opruffen.

Ech wollt dann eemol vu mengem Privileeg als Leitartikler profitéieren, fir Iech, quasi an eegener Saach, e puer Wuert zum Undenken un de Paul Kayser matzeginn, och zur Geleeënheet vun de besënnlechen Allerhellegenfeierdeeg.

De Paul Kayser huet mech an d’Ligue bruecht. Ech war aus Virwëtz op eng Somverdeelung vun der Rollengergronner Sektioun, en huet mech net nëmmen an ons Sektioun, ma och direkt a säi Comité geholl, an dunn ass et rapid viru gaangen. Lo sinn ech Presidentin vun onser Ligue… ech hunn zwar net méi vill Zäit fir ons Sektioun gehat, ma de Paul hunn ech regelméisseg erëm gesinn. Hie war op all Regionalversammlung, all Kongress, hie war richteg houfereg op säi Posten, an e war sech senger Verantwortung voll bewosst. Sou war hien eng vun deenen dräi Persounen, déi mat hirer Ënnerschrëft beim Notaire ons nei Asbl mat gegrënnt hunn.

Fir mech ass d’Ligue ouni hien net déi selwecht, nach ëmmer schéin, ma anescht, ech si „verwaist“, well hien huet mech ëmmer „Kand“ genannt. Ech wäert hien ni vergiessen! Mat dëse Wierder wëll ech fir haut mäi Message ofschléissen, dëser Deeg gedenke mer all deene léiwe Mënschen, déi ons nostoungen, an net méi do sinn, loosse mer si an onsen Häerzer weider liewen, a rëm an d’Zukunft kucken.

Iech all eng schéin Hierschtvakanz, a mat menge beschte Klënggäertnergréiss,

Dr Martine Mergen
Presidentin vun der Ligue CTF

 

Nos partenaires