Neijoerspatt Regional Osten

Den 21.1.2023 huet d’Regional Osten op den Neijoerschpatt  invitéiert, an daat an d’Schmëtt op Mënster. Niewent den Vertrieder aus den Komiteeën vun den Sektiounen waren awer och Deputéierter aus dem Osten do, esou wéi den Buergermeeschter mat der Schäffin vun der Gemeng Betzder. Der Gemeng een decken Merci fir den Sall an den offréierten Éierewäin.

Frou waren mir awer och, dass eis aktuell Blummekinnigin Claire an hier Prinzessin den Wee bei eis fonnt haaten.

E puer flotter Stonnen hunn mir zesummen verbruecht matt engem gudden Maufel an engem flotten Austausch

Nos partenaires