Solution du quiz dans notre Journal 01/2022

Différents termes dans plusieurs langues.

Lëtzebuergesch Français Deutsch English Português
Kabes chou Kohl cabbage couve
Pärdsbier mûre Brombeere blackberry amora
Reech râteau Harke rake ancinho
Kaascht houe Hacke hoe enxada
Bommel bourdon Hummel bumblebee abelha
Himmelsdéiercher coccinelle Marienkäfer ladybug joaninha
Mauséiercherszalot mâche Feldsalat lamb’s lettuce canónigos
Kéiseker hérisson Igel hedgehog ouriço
Molbier myrtilles Heidelbeeren blueberries mirtilos
Waasserjoffer libellule Libelle dragonfly libélula

 

Nos partenaires