Enfin de nouveau des fêtes!

Léif Frënn a Membere vum Gaart an Heem,

D’Wanterpaus ass ugesot an onse Gäert, an ech wëll Iech mat mengem leschte Leitartikel fir dëst Joer net vun Äre Preparative fir d’Feierdeeg ofhalen, dofir just dat wichtegst aus der Ligue.

Fir d’éischt emol en décke Merci un déi Sektiounen, déi d’Regionalen organiséiert hunn, si ware gutt besicht, a mir hate plazeweis flott Diskussiounen. Op Wonsch vun der Regional Norden soll ech hei rappeléieren, datt Dir weiderhin op Presentatioun vun Ärer Sektiounsmemberskaart eng Reduktioun an de Geschäfter vum Verband kritt. Wéi gesot, maache mer net automatesch eng Fréijoersregionaldelegéiertenversammlung, ausser et kommen nach virum leschten Dezember Motiounen eran, déi jo da mussen do diskutéiert ginn.
Avis aux amateurs, an da musse mer ganz schnell Sektioune fannen, déi dat wëllen organiséieren.

Dat sollt Iech all awer net dovun ofhalen, Motiounen ze presentéieren! E weidere Merci un déi Sektiounen, déi bei onsen Ausstellungen eng Hand mat ugepaakt hunn. Mir sinn am Gaang, e Kalenner mat onsem neie Konzept fir dat nächst Joer auszeschaffen a wäerten Iech dann och erëm brauchen. Dat neit Konzept war jiddefalls en décke Succès! Besonnesch mat onser attraktiver Wäikinnigin, déi sech et net huele gelooss huet, dobäi ze sinn.

Mir wäerten nächst Joer rëm eng Rei interessant Formatioune proposéieren. Wéi op de Regionale gesot, dës Fortbildunge si fir all Memberen op, setzt Iech an de Regionalen an den Nopeschsektiounen zesummen, a mellt Iech, wann Dir interesséiert sidd, déi eng oder aner bei Iech an d’Géigend ze kréien. D’Lëscht kënnt an déi 1. Zeitung 2023.

Mir hunn 2022 en éiergäizege Programm entaméiert, an dëst Joer ugefaang, vun onsem Büro aus Gemengen a Sektiounen do ze ënnerstëtzen, wou eng Méiglechkeet besteet, e Gaart ze schafen. Dat wäert, zesumme mat der Entwécklung vun onsem „neien Heem“ an sengem Formatiounszenter, onst Leitmotiv bleiwen an den nächste Joren: déi ëffentlech Hand ze motivéieren, fir hir Bierger Plazen ze fannen, datt jiddereen, dee wëllt, och e Stéckche Gaart zur Verfügung kritt. Dat Uleies hu mir an engem Positiounspabeier festgehalen, dee mer fir d’Superwahljoer 2023 un all politesch Partei schécken, fir datt och si ons Visioune mat an hir Programmer iwwerhuelen.

Sou, ech hat e kuerzen Artikel versprach: Vergiesst net, Iech virum 31.12. ze mellen, wann Dir wëllt an onsem Comité matschaffen, mir sichen och nach ëmmer en neien Tresorier, oder wann Dir wëllt eng Motioun op de Kongress bréngen.

 

Merci all onse Benevollen an alle Sektiouns- an nationale Gremien, de Sektioune fir déi vill Manifestatiounen, déi si dëst Joer organiséiert hunn, onsem Büro fir säin onermiddlechen Asaz, an Iech léif Klenggäertner alleguer, datt Dir onse Fändel héich haalt!

A wéi am Titel gesot, merry, merry Christmas!

Dr. Martine Mergen
Presidentin vun der Liga Gaart an Heem

 

Neijoerspatt Regional Osten

Den 21.1.2023 huet d’Regional Osten op den Neijoerschpatt  invitéiert, an daat an d’Schmëtt op Mënster. Niewent den Vertrieder aus den Komiteeën vun den Sektiounen waren awer och Deputéierter aus dem Osten do, esou wéi den Buergermeeschter mat der Schäffin vun der Gemeng Betzder. Der Gemeng een decken Merci fir den Sall an den offréierten Éierewäin.

Frou waren mir awer och, dass eis aktuell Blummekinnigin Claire an hier Prinzessin den Wee bei eis fonnt haaten.

E puer flotter Stonnen hunn mir zesummen verbruecht matt engem gudden Maufel an engem flotten Austausch

Memoriam Monsieur Jean Kieffer

LIGUE GAART AN HEEM

Nous avons appris avec émotion et consternation le décès de

Monsieur Jean Kieffer

Jean a été mandataire au sein de notre Ligue depuis 40 ans, il en fut président de 2004 à 2015.

Président d’honneur depuis 2015, il resta fidèle à sa vocation de journaliste en assumant la rédaction de notre périodique Gaart an Heem jusqu’à ces jours.

Nous ne l’oublierons pas!

Le comité de la Ligue CTF

 

Offre de formation de la Ligue 2023

Offre de formation continue 2023

L’offre de formation continue de la Ligue CTF traitent aussi bien les thèmes sur le jardinage ainsi que la permaculture, les cours de tailles, les randonnées herboristes, la conservation et le stockage des fruits et légumes et la réduction des déchets.

 

Cours de taille d’arbres fruitiers

Walferdange 18.02.2023 10:00 hrs Lieu de rencontre: beim Sonnebierg
Schifflange 25.02.2023 10:00 hrs Lieu de rencontre: rue de Hédange (Gemengenatelier)
Schieren 25.02.2023 14:00 hrs Lieu de rencontre: Gare zu Schieren
Useldange 04.03.2023 14:00 hrs Lieu de rencontre: Cité um Reebou(rue de Vichten)
Gasperich 11.03.2023 10:00 hrs Lieu de rencontre: Rue François Hogenberg
Wecker 11.03.2023 14:30 hrs Lieu de rencontre: Boudler, Feldweg auf Bouder
Nieder-Oberdonven 18.03.2023 10:00 hrs Lieu de rencontre: 20, rue de Niederdonven
Niedercorn 18.03.2023 14:00 hrs Lieu de rencontre: Cité Jardinière Niedercorn
Belvaux 25.03.2023 14:00 hrs Lieu de rencontre: 10 rue de France
Aspelt 01.04.2023 10:00 hrs Lieu de rencontre: 49 op der Gëll (Schumann)
Wiltz 01.04.2023 14:30 hrs Lieu de rencontre: 7, beim Kaulebierg
Marnach 08.04.2023 14:00 hrs Lieu de rencontre: Haaptstroos 6

 

Cours de taille de rosiers

Hautcharage 04.03.2023 10:00 hrs Lieu de rencontre: rue Mouchand, (am Koter)
Marnach 25.03.2023 10:00 hrs Lieu de rencontre: Haaptstroos 6

 

Prévention des déchets

Responsable du cours : Représentant de la SDK (SuperDrecksKëscht)

Mai 2023 (l’heure et le lieu exacts seront communiqués ultérieurement)

Selon les calculs du Global Footprint Network, le Luxembourg a déjà épuisé au début de cette année les ressources naturelles auxquelles le pays a droit proportionnellement chaque année. Cela a un impact négatif sur l’environnement, l’homme et le climat.

Même si les raisons sont multiples, notre gestion quotidienne des ressources joue un rôle essentiel. Dans le cadre de cette formation, nous nous pencherons sur la manière dont nous gérons nos ressources au Luxembourg et sur la marge de manœuvre dont chacun d’entre nous dispose dans son quotidien.

 

Randonnées sur le thème des herbes sauvages

Responsable du cours : Christiane Hoffmann

Au cours d’une randonnée, nous apprendrons à connaître et à identifier les plantes que nous trouvons dans la nature. Nous apprendrons ce qu’il importe lors de la cueillette dans la nature et tout ce que l’on peut préparer avec ces plantes.

Moutfort : Les horaires seront communiqués ultérieurement.
Hautcharage : 20.05.2023
Troisvierges/Clervaux : 27.05.2023

 

Culture maraîchère en cultures mixtes 

Responsable du cours : Jörg Nussbaum

Mars-avril 2023 (la date et le lieu exacts seront communiqués ultérieurement)

Vous découvrirez les avantages de la coexistence et du voisinage de différentes variétés de légumes, de fleurs d’été, d’herbes aromatiques et de salades dans votre jardin. Vous recevrez des explications sur la planification, la mise en place ainsi que l’entretien des cultures mixtes et la rotation des cultures tout au long de l’année.

 

 

Conservation et stockage des fruits et légumes

Responsable du cours : Ben Marbes

Septembre 2023 (l’heure et le lieu exacts seront communiqués ultérieurement).

Nous parlerons en détail du stockage correct des fruits et légumes après la récolte. Différents types de conservation seront expliqués, des variantes presque oubliées aux variantes modernes à la mode, en passant par les plus courantes.

 

Permaculture

Responsable du cours : Ben Marbes

Octobre 2023 (les dates et lieux exacts seront communiqués ultérieurement)

Vous apprendrez ce qui se cache exactement derrière ce terme et comment vous pouvez améliorer la fertilité du sol dans votre propre jardin grâce à la biodiversité et à la culture durable. Vous traiterez  la manière dont on peut créer des cycles durables dans son jardin, qui favorisent l’équilibre de la nature.

 

Jardinage sur le balcon

Responsable de la formation : Ben Marbes

Décembre 2023 (l’heure et le lieu exacts seront communiqués ultérieurement)

Même ceux qui n’ont pas de jardin peuvent facilement planter et récolter sur leur balcon. Nous vous montrerons comment créer un jardin paradisiaque sur votre balcon avec peu d’efforts.

 

Merci de vous inscrire par téléphone au 406471 ou par mail: dana.keup@ctf.lu.

« Gutt Geschier »

Chez Gutt Geschier vous pouvez emprunter gratuitement des outils pour vos besoins en bricolage à la maison.

Comment accéder à ce service ?

1) Consulte la page https://guttgeschier.myturn.com/

2) Choisis et réserve les outils dont tu as besoin en ligne.

3) Viens les récupérer au Facilitec à Esch/Alzette pour une période de 7 jours.

 

Les outils de « Gutt Geschier » sont collectés auprès de particuliers et d’entreprises et constituent un stock prêt à être mis en commun. Grâce au système de réservation en ligne, les outils sont réintroduits dans le circuit des futurs utilisateurs. De cette manière, ils vivent pleinement leur cycle de vie et contribuent à éviter l’achat et la fabrication de nouveaux outils et évitent ainsi des consommations d’énergie et de ressources.

Vous êtes un particulier, un membre d’une association ou une entreprise et vous souhaitez contribuer à la promotion de l’économie circulaire et de partage ? Faites-nous don de vos outils à main usagés et offrez-leur ainsi une seconde vie. Contactez-nous par mail : info@ebl.lu

 

Economie circulaire

Dans un monde où les ressources se raréfient et les déchets sont en constante augmentation, il est important de repenser l’impact environnemental et social de nos objets. A côté de l’utilisation de nombreuses ressources indispensables à la fabrication de ces objets, le processus de fabrication et le transport sont également à l’origine d’émissions de CO2 dans l’atmosphère. Quoi de plus logique alors que de garder tous ces objets en utilisation pendant tout leur cycle de vie, puis de les réassembler ou de les recycler pour en faire de nouveaux objets ? C’est ainsi que nous pourrons passer du modèle linéaire actuel (incompatible avec la finitude des ressources sur terre) à un modèle circulaire dans lequel ces ressources seront sans cesse réutilisées.

GUTT GESCHIER est une initiative qui vise à réduire les déchets, stimuler la réparation et créer une alternative au consumérisme.

Kreeslafwirtschaft.png

D’Sektioun Fëlschdref hir 100 Joër

« Den 01.10.2022 huet d’Sektioun Fëlschdref hir 100 Joër këne feieren.
E Gedenksteen ass dévoiléiert an e Fotobuch présentéiert ginn an dono ass mat allen Eiregäscht a Gäscht bei flotter Musék bis spéit an den Owend eran gefeiert ginn. »

Gaart an Heem Iernster – Trois belles actions pour de bonnes causes

Trois photos, trois lignes… une modeste information pour trois bonnes actions de la section CTF « Iernster ». En demandant des précisions, on a appris qu’il s’agissait de la recette du « Kaffi a Kuch », du « Adventsmaart », et de la « Hämmelsmarsch » organisée en commun avec la chorale, ainsi que d’un « Don » traditionnel de la section.

 

Les bénéficiaires, Télévie et Kräizbierg, se sont certainement réjouis et ont accepté les dons avec remerciements.

Gaart an Heem Déifferdeng – Nouvel équipement pour les saisons à venir

La période Covid a également été difficile pour les 245 membres de la section CTF de Differdange. Pas de fête des mères, fête des pères, fête de Noël, etc. pas d’actions pour les enfants, ce fut une triste période, selon le président Mauro Stefanetti. On espère pouvoir à nouveau organiser l’année prochaine les manifestations traditionnelles très appréciées. Au total, 60 « Krautwësch » ont tout de même été vendus en 2021 pour un bonne cause devant l’église d’Oberkorn. Toujours est-il que les recettes de 2019 et 2021, soit un total de 2.295 euros, ont pu être remises à Martine Biever de l’association « Aide aux enfants Handicapés du Grand-Duché ».

In der diesjährigen Generalversammlung, die erste seit 2019, in der die wenigen anwesenden Mitglieder Jerry Hartung als Vertreter der Gemeinde begrüßten, wurde dennoch auf ein recht aktives Jahr zurückgeblickt. Das Chalet auf „Kondel“ sowie dessen Umfeld wurde komplett renoviert. Das Dach, die Fassade, die Innenwände, Böden und Raumteilungen wurden erneuert. Die Beleuchtung wurde auf LED umgestellt, man schuf sich einen Stromgenerator an und ein neuer Freischneider wartet auf die ehrenamtlichen Arbeitswilligen.

Im administrativen Bereich wurde die Sektion zur „CTF Déifferdeng a.s.b.l.“ gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Die Kassenberichte der Covid Jahre wurden angenommen und der Differdinger Gemeinde wurde für die finanzielle Unterstützung gedankt. Beschlossen wurde, dass die Aktivitäten bis 2023, wo hoffentlich die Pandemie Geschichte ist, ausgesetzt werden, um dann mit frischem Elan ans Werk zu gehen.

Die Sektion habe der Gemeinde eine Parzelle zwecks Aktionen mit Schulkindern (jardin pédagogique) zur Verfügung gestellt. Probleme Die vereinseigenen Brunnen wurden von der Umweltverwaltung geschlossen. Also müssen die Mitglieder das Wasser mit Eimern bis 100 Meter weit herbeischleppen, zumal es dieses Jahr mit dem Regenwasser schwierig war. Holperig und fast unbenutzbar sei der Zugangsweg zur Gartenanlage. Der Verein hat das Stromproblem mittels Generator selbst gelöst.


Der Vorstand der Sektion setzt sich zusammen aus  Ehrenpräsidentin Jacqueline Weis, Präsident Mauro Stefanetti, Vize- Präsidentin Giusy Mariotto, Kassiererin Angeline Barrazzutti, Sekretär Mauro
Stefanetti und Mitglieder sind Luigino Barazzutti, Alain Genois, Alain Meyer, José Nobrega, Isabel Rodrigues. Kassenrevisoren sind Sylvie Gianotte und Laura Favoriti.

Mit Leckereien vom Grill, Kuchen und Pralinen für die anwesenden

Mitglieder schloss diese Generalversammlung

Regionaldelegéiertenversammlungen am Hierscht 2022

Den Zentralcomité an d‘ Regionalkommissiounen invitéieren d’ Comitéen vun de Sektioune Gaart an Heem op d’Delegéiertenversammlungen mat Verdeelung vun den Täschebicher a Memberskaarten 2023.

 

Regional Süden

Samsdes, den 26.11.2022 um 15 Auer

Centre de loisirs

Grouswiss

L-4875 Lamadelaine

 

 

Aus organisatoreschen Grënn, wäre mir Iech dankbar, wann
d’ Sektiounen sech am Sekretariat vun der Ligue geifen un- oder ofmellen.

 

Gaart an Heem Kéintzeg Féngeg – Les écoliers au centre de l’attention

On se retrouve et la convivialité est à l’honneur. La section du « Gaart an Heem Kéintzig- Féngeg », qui compte 151 membres, a tenu son assemblée générale à la salle des fêtes de Küntzig.

L’homme de toutes les situations, Léon Scholler, a accueilli au nom du comité directeur les membres, parmi lesquels l’échevin Richard Sturm, le président d’honneur de la ligue CTF Jean Kieffer, le juré Guy Peporté, et l’ancien conseiller des communes de Küntzig et Käerjeng, René Robinet.

Le passage à la forme sociale d’une a.s.b.l. s’est déroulé sans problème, comme l’a rapporté Léon Scholler.

Le concours « Villages fleuris » a été organisé. Les jurés Léon Theisen et Guy Peporté ont évalué la décoration florale dans les villages de Küntzig et Fingig. Les habitants primés pour leurs plus beaux jardins, entrées de maison, rebords de fenêtre et balcons, sachant que seule la façade avant des maisons a été évaluée, ont reçu un prix sous la forme d’un diplôme et de fleurs.

Comme chaque année depuis la création de l’association en 1954, des fleurs ont été déposées dans les églises de Küntzig et de Fingig le jour de la fête des mères en remerciement aux mères vivantes et décédées.

L’activité principale était la journée annuelle d’enseignement et de loisirs « en Dag an der Natur » pour les enfants des écoles, en collaboration avec le personnel enseignant, le garde forestier local, l’administration communale de Käerjeng, la ligue CTF et des bénévoles.

La situation financière est saine et a été confirmée par le rapport des réviseurs de caisse, qui a donc été approuvé à l’unanimité.

Le mot de la fin est revenu à l’échevin Richard Sturm, qui s’est réjoui de la renaissance de la vie associative dans la commune.

Le comité inchangé se compose de la présidente Helene Heck-Schneider, du secrétaire Léon Scholler, de Marceline Heim et de Jeanne Orban.

« Et ass simplement cool » …

… a dit Dave, élève du cycle 4.2 de Küntzig, lorsque le journaliste lui a demandé ce qu’il trouvait si beau dans la forêt. Dave venait d’escalader deux fois le « monkee tree », dit-il en mordant dans sa tartine. C’est pendant la récréation que j’ai rencontré les 16 écoliers de la classe et leur enseignante Laura Bossi dans la forêt de Küntzig, près de la « Schobris Haus ».

Depuis plus de 20 ans, l’équipe de la section CTF de Küntzig/Fingig organise chaque année, en collaboration avec l’administration forestière, le garde forestier Marc Gengler et la commune de Käerjeng, cette journée pédagogique « en Dag an der Natur » pour les élèves, qui apprennent ainsi beaucoup de choses sur la forêt, font des jeux et fabriquent des hôtels à insectes qu’ils ramènent ensuite chez eux.

« Klammen am Bësch ass immens », « absolut cool dat Ganzt ». « Haaptsaach keng Schoul », ont dit Julien et Dave, Julien ayant déjà acquis de l’expérience en forêt, puisqu’il courrait plus souvent en VTT dans la forêt. De plus, il serait membre de l’équipe d’élèves du DT Fingig.

L’enseignante Laura Bossi a bien préparé les enfants à cette action dans le cadre des cours de sciences naturelles. Les explications nécessaires ont été données par le garde forestier Marc Gengler, sans l’aide duquel cette action ne serait pas possible, remarque le secrétaire de l’association Leon Scholler. Selon lui, il est important que les enfants acquièrent de l’expérience avec la nature grâce à des activités en forêt.

Une foule de personnalités s’est également retrouvée à la « maison des Schobris », notamment le bourgmestre honoraire de la commune de Küntzig Jeannot Jeanpaul, représentant le maire Michel Wolter, le président d’honneur de la ligue CTF Jean Kieffer, René Robinet et des représentants de la section locale.

Léon Scholler a remercié tous les bénévoles et supporters, en particulier le garde forestier Marc Gengler et son équipe, ainsi que l’administration communale pour son soutien à cette louable initiative. Pour couronner le tout, l’équipe expérimentée du comité directeur du CTF Küntzig-Fingig a servi de délicieuses grillades.

Nos partenaires